Opleiding en cursussen

ISTDP-Nederland verzorgt de opleiding tot ISTDP-therapeut welke leidt tot de titel ISTDP-therapeut, registratie in het ISTDP-register bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVvP) en tot registratie bij de internationale vereniging IEDTA. Er zijn twee varianten:

1) De drie-jarige coregroep-opleiding welke direct leidt tot registratie in de nationale en internationale registers. Zie hieronder voor meer informatie.

2) De één-jarige opleiding tot Aspirant ISTDP therapeut waarin alle basisbeginselen van de ISTDP worden behandeld. Hierna kan men de twee-jarige verdiepende opleiding tot ISTDP-therapeut volgen waarna het registerlidmaatschap bij de NVvP en de IEDTA aangevraagd kan worden. Meer informatie over de aspiranttraining vind je hieronder. 

Coregroep opleiding

De opleiding tot ISTDP therapeut is gebouwd op drie pijlers die een samenhangend geheel vormen:

  1. De cursusblokken, onderdeel theoriedagen.
  2. De cursusblokken, onderdeel supervisiedagen
  3. De intervisie

Om het certificaat te behalen, wordt de cursist geacht aan alle drie de onderdelen in voldoende mate mee te doen. De opleiding zoals die door ISTDP-Nederland wordt verzorgd voldoet aan de eisen van de stichting CRKBO. In deze Coregroep wordt lesgegeven volgens het idee van competentie gericht opleiden.

~ Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken ~ 

ISTDP Nederland heeft zich tot doel gesteld deze competenties ook daadwerkelijk als vaardigheden aan te bieden zodat de cursist zich, in de ware zin van het woord, competenties (vaardigheden) eigen maakt die meetbaar en toepasbaar zijn in de dagelijkse therapiepraktijk.

Opleiders

De opleiders en supervisoren werkzaam voor ISTDP Nederland zijn erkend door de IEDTA en Stichting KDP Nederland

Drs. J. ten Have-de Labije, psycholoog-psychotherapeut (hoofdopleider)
Drs. C.L.M. Cornelissen, socioloog- psychotherapeut (hoofdopleider)
Drs. J. Verpoort, psychiater-psychotherapeut
Drs. J. Oonk, psycholoog-psychotherapeut

In de opleiding tot ISTDP therapeut wordt tevens gebruikt gemaakt van internationaal (IEDTA) erkende gast-supervisoren zoals Dr. Allan Abbass en Dr. John Rathauser. 

Supervisie

Het is de bedoeling dat je voor je supervisie gebruikt maakt van video-opnames van therapiezittingen.

De volgende eisen worden gesteld aan de supervisie:

Je volgt het gehele therapieproces van tenminste twee cliënten bij wie je ISTDP-technieken gebruikt.

  1. In de therapiezitting waar je supervisie over wilt krijgen maak je voornamelijk gebruik van ISTDP-technieken, zodat je daarop gesuperviseerd en beoordeeld kunt worden.
  2. De cliënt is goed zichtbaar in beeld, voldoende ingezoomd, bij voorkeur ben je zelf ook (gedeeltelijk) in beeld.
  3. De audio is goed (helder en voldoende volume) te verstaan, maak desnoods gebruik van ondertitels.
  4. Van te voren vul je het supervisie-formulier in, dit wordt gebruikt tijdens de supervisie.
  5. Zorg dat je de opnames altijd op twee verschillende manieren bij je hebt, bv. op een laptop , DVD, USB of externe geheugenkaart/drive.

Intervisie

Cursisten komen vijf keer per jaar bij elkaar voor intervisie. Deze intervisie is een verplicht onderdeel van de opleiding. De afspraken maken de cursisten onderling en ieder lid van de Coregroep is (mede) verantwoordelijk voor voortgang en inhoud. De intervisiesessies zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor Coregroepleden waar men met elkaar de successen en moeilijkheden in eigen therapieën kan bestuderen en bespreken. Daarnaast worden de sessies gebruikt om samen literatuur te bespreken en te refereren. Van de intervisiebijeenkomsten wordt een logboek bijgehouden dat inzichtelijk is voor de opleiders.

Aspirant training 

De Aspirant ISTDP-therapeut opleiding duurt 1 jaar en is op de praktijk gericht. Daarna is het mogelijk om een vervolgopleiding te volgen, de zgn. verdiepingscursus. Aan het einde van de gehele opleiding (3 jaar) wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP-diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. Als aspirant therapeut zet men de eerste stappen op deze weg en maak je kennis en oefen je met de basistechniek

 De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken.

 

Documenten 

Download het privacystatement, de klachtenregeling en de leveringsvoorwaarden