Informatie voor cliënten en verwijzers

De psychotherapeuten van ISTDP Nederland zijn geregistreerd in het BIG-register en voldoen daarmee aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. De deelnemende psychologen en psychotherapeuten zijn lid van diverse verenigingen voor psychiatrie en psychotherapie in Nederland zoals de LVVP, NVvP, NFGzP, NIP, NVPP. Tevens staan zij ingeschreven in het register ISTDP dat beheerd wordt door de NVPP (Nederlandse  Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) en voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Opleidingseisen: een gz-psycholoog heeft na zijn universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch psycholoog volgde na de universitaire studie psychologie en de tweejarige gz-opleiding een vierjarige postdoctorale opleiding klinische psychologie; een psychotherapeut heeft na zijn universitaire studie een vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond. Deze postdoctorale opleidingen bestaan uit theorie, praktijk, supervisie en (leer)therapie. Een psychiater heeft zich na zijn doctoraal gespecialiseerd in de psychiatrie en psychotherapie

Wat doet een gz-psycholoog, een klinisch psycholoog of een psychotherapeut? De gz-psycholoog geeft kortdurende psychologische hulp in de basis-generalistische ggz. Het gaat daarbij om psychische klachten die korter dan 6 maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke en/of psychische klachten voordoen en die nog niet eerder behandeld zijn. Zijn de problemen meer complex en langdurend van aard, dan kan men terecht bij een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater in de gespecialiseerde ggz waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Laatst genoemden zijn gespecialiseerd in het toepassen van verschillende wijzen van behandelen en/of psychologisch/psychiatrisch onderzoekonderzoek.

Wachttijden

Op de website vindt u per therapeut informatie over de wachttijden voor intake en behandeling, deze kunnen onderling verschillend zijn

Beroepscode en wettelijke bepalingen
De aangesloten behandelaars zijn bij hun beroepsuitoefening gehouden aan de beroepscodes zoals die door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) zijn opgesteld en aan de regelgeving volgens de WGBO en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In dit kader kent de LVVP een klachtencommissie. Gz-psychologen en psychotherapeuten/klinisch psychologen vallen onder het tuchtrecht.

Overige folders en brochures verkrijgbaar bij de LVVP
• Informatie over de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
• Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
• Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk
• Informatie voor verwijzers van cliënten naar vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

Informatie voor cliënten

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigde is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Daarover vindt u hier informatie.

Informatie over psychische problemen vindt u op de website van Psychowijzer: www.psychischegezondheid.nl.

Hoe wordt psychische zorg in de vrijgevestigde praktijk vergoed?
Vanaf 1 januari 2008 wordt de behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het eigen risico van de basisverzekering is van toepassing. Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

– Vergoeding van behandeling door een psychotherapeut of klinisch psycholoog (gespecialiseerde ggz): om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de (huis)arts nodig. De betaling van een behandeling wordt via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) geregeld. Als de zorgaanbieder een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar wordt de DBC-nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Zo niet, dan gaat de nota naar de cliënt die deze vervolgens bij de eigen zorgverzekeraar in kan dienen. De hoogte van het DBC -tarief wordt aan het eind van de behandeling vastgesteld en varieert afhankelijk van de diagnose en de geïnvesteerde tijd. Een DBC mag niet langer dan een jaar open staan. Na een jaar dient zo nodig een vervolg-DBC geopend te worden. Wanneer een behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten heeft, is laatstgenoemde verplicht een redelijke vergoeding aan de cliënt te geven. Dit is een percentage van het gemiddelde DBC tarief en varieert per zorgverzekeraar. Indien een cliënt de psychotherapeutische behandeling zelf wil betalen dan is dit mogelijk. De nota dient aan de DBC –systematiek te voldoen. De behandelaar is wettelijk verplicht de geanonimiseerde DBC-gegevens aan het DIS ( DBC Informatieverwerking Systeem) aan te leveren.

– Vergoeding van behandeling in de generalistische basis-ggz: De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis-GGZ (“eerste lijn”) als er sprake is van een vermoeden van een DSM-stoornis (b.v. bij depressieve klachten, angststoornis, dwangklachten). Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de hoogte van de tarieven van elk van deze producten vast. De declaratie vindt niet meer plaats in sessies, maar achteraf, in een van deze vier producten.

Naast het standaard consult van 45 minuten zijn er ook andere vormen mogelijk (telefonisch consult, groepsconsulten e.a.). Als de behandelaar een contract heeft met een verzekeraar, dan is er een afspraak over het tarief. Uw eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Als de zorg waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Via een aanvullende verzekering wordt in sommige gevallen de eigen bijdrage vergoed. De cliënt kan hiervoor zijn zorgpolis raadplegen.

Betalingsvoorwaarden
Elke behandelaar die bij ons is aangesloten hanteert betalingsvoorwaarden, bv in verband met afzeggen binnen 24 uur of een afspraak niet nakomen zonder bericht. Vraagt u hiernaar wanneer u in behandeling komt.

Rechten en plichten van de psycholoog / psychotherapeut en de cliënt
De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2007 en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.nvvp.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

Geheimhouding van uw gegevens
De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ viawww.landelijkplatformggz.nl.

De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij/zij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Het behandelplan
De psycholoog/psychotherapeut doet u een voorstel voor de behandeling. Samen stelt u een behandelplan op schrift op waar u uw instemming aan kunt geven. In het behandelplan worden de klachten/problemen omschreven, alsmede het behandeldoel (en eventuele tussendoelen) en de weg (werkwijze, methode) om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Er zal zeer globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken.

Uw dossier
De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken.
U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven.
U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen als u daar schriftelijk om verzoekt. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar
Als u klachten heeft over uw gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden. De NVVP kan u in contact brengen met een regionale klachtenbemiddelaar die als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u ook op deze site.

Klachten over overbodige of ingewikkelde formulieren
Over overbodige of onnodig ingewikkelde formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar kunt u op basis van artikel 23 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen. Meer informatie over waar en hoe een klacht over formulieren kan worden ingediend, is te vinden op www.nza.nl, onder het hoofdstuk De consument/formulieren in de zorg. Er kan ook een melding worden gedaan zonder dat de NZa hier een bindend advies over geeft.

Klachten over vergoedingen
Voor het melden van klachten over (vergoedingen van) de zorgverzekeraars kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).