Informatie voor cliënten en verwijzers

Vergoedingen

Vergoeding SGGZ

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de (huis)arts nodig. De betaling van een behandeling wordt via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) geregeld. Als de zorgaanbieder een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar wordt de DBC-nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Zo niet, dan gaat de nota naar de cliënt die deze vervolgens bij de eigen zorgverzekeraar in kan dienen. De hoogte van het DBC -tarief wordt aan het eind van de behandeling vastgesteld en varieert afhankelijk van de diagnose en de geïnvesteerde tijd. Wanneer een behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten heeft, is laatstgenoemde verplicht een redelijke vergoeding aan de cliënt te geven. Dit is een percentage van het gemiddelde DBC tarief en varieert per zorgverzekeraar. Indien een cliënt de psychotherapeutische behandeling zelf wil betalen dan is dit mogelijk. De nota dient aan de DBC –systematiek te voldoen. De behandelaar is wettelijk verplicht de geanonimiseerde DBC-gegevens aan het DIS ( DBC Informatieverwerking Systeem) aan te leveren.

Vergoeding BGGZ

De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis-GGZ (“eerste lijn”) als er sprake is van een vermoeden van een DSM-stoornis (b.v. bij depressieve klachten, angststoornis, dwangklachten). Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de hoogte van de tarieven van elk van deze producten vast. De declaratie vindt niet meer plaats in sessies, maar achteraf, in een van deze vier producten.

Kosten en Betalingsvoorwaarden

De zorg binnen de Specialistische en Basis GGZ valt binnen de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat er altijd een verwijzing nodig is van een huisarts of een (medisch-)specialist. Als uw behandelaar een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekering kost de behandeling enkel uw eigen risico. Als uw behandelaar geen contracten heeft afgesloten, kan het zijn dat u naast het eigen risico ook een eigen bijdrage moet betalen voor de behandeling. Vraag dit goed na bij uw behandelaar om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.
Uw behandelaar hanteert vaak betalingsvoorwaarden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij of zij een rekening stuurt als u binnen 24 uur uw afspraak afzegt. Informeer hier naar bij uw behandelaar, hij of zij is verplicht om u hierover van te voren goed in te lichten.

h

Rechten en plichten

Plichten therapeuten

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2007 en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.lvvp.info). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

Geheimhouding

Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ viawww.landelijkplatformggz.nl.
De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij/zij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Uw dossier

De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven.
U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen als u daar schriftelijk om verzoekt. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

 

r

Beroepscode en Klachten

Beroepscode

De aangesloten behandelaars zijn bij hun beroepsuitoefening gehouden aan de beroepscodes zoals die door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) zijn opgesteld en aan de regelgeving volgens de WGBO en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In dit kader kent de LVVP een klachtencommissie. Gz-psychologen en psychotherapeuten/klinisch psychologen vallen onder het tuchtrecht.

Klachten

Als u klachten heeft over uw gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden. De LVVP kan u in contact brengen met een regionale klachtenbemiddelaar die als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

i

Meer informatie

Wie doet wat?

een gz-psycholoog heeft na zijn universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch psycholoog volgde na de universitaire studie psychologie en de tweejarige gz-opleiding een vierjarige postdoctorale opleiding klinische psychologie; een psychotherapeut heeft na zijn universitaire studie een vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond. Deze postdoctorale opleidingen bestaan uit theorie, praktijk, supervisie en (leer)therapie. Een psychiater heeft zich na zijn doctoraal gespecialiseerd in de psychiatrie en psychotherapie

Wat doet een gz-psycholoog, een klinisch psycholoog of een psychotherapeut?

De gz-psycholoog geeft kortdurende psychologische hulp in de basis-generalistische ggz. Het gaat daarbij om psychische klachten die korter dan 6 maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke en/of psychische klachten voordoen en die nog niet eerder behandeld zijn. Zijn de problemen meer complex en langdurend van aard, dan kan men terecht bij een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater in de gespecialiseerde ggz waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Laatst genoemden zijn gespecialiseerd in het toepassen van verschillende wijzen van behandelen en/of psychologisch/psychiatrisch onderzoekonderzoek.